พิมพ์ดีดภาษาไทย (ม.4)
(ง31282)

ศึกษาส่วนประกอบต่างของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยการสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์หลักการพิมพ์การเคาะแป้นอักษรและสัญลักษณ์ต่างการพิมพ์งานบัญชรการวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนอย่างง่ายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

ปฏิบัติงานใช้ส่วนต่าง ๆของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ฝึกเทคนิคในการพิมพ์เช่น ท่านั่ง วางนิ้วและเคาะแป้นเหย้าก้าวนิ้วจากแป้นเหย้า ไปเคาะแป้นพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลข และแป้นสัญลักษณ์ต่าง ๆ พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยำ วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้งพิมพ์งานบัญชรอย่างง่ายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดมีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีดและสามารถพิมพ์ข้อความในรูปแบบต่าง ๆ ได้