• การสืบพันธุ์

  คือกระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน โดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ตายไป ทำให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ได้โดยไม่สูญพันธุ์


 • การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ

 • วิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
 • ศึกษาความหมายของบัญชีเบื้องต้น สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้าสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงินและการปิดบัญชี

 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาหลักการ วิธีการในการพูด ฝึกการพูดในรูปแบบของการสนทนา การสัมภาษณ์  

  การพูดในที่ประชุมชน การอภิปรายกลุ่มย่อย การอภิปรายในที่ประชุม การอ่านในที่ประชุมชน 

  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการพูดของตนเองให้ถูกต้องตามหลักการและวิชาการ มีจรรยาบรรณ  

  ความรับผิดชอบ มีมารยาท และคุณธรรมในการพูด 

 • ประวัติศาสตร์สากล
  การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 • พระพุทธศาสนา ส 31102 ประกอบด้วย
 • ศึกษาส่วนประกอบต่างของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยการสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์หลักการพิมพ์การเคาะแป้นอักษรและสัญลักษณ์ต่างการพิมพ์งานบัญชรการวางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนอย่างง่ายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

  ปฏิบัติงานใช้ส่วนต่าง ๆของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ฝึกเทคนิคในการพิมพ์เช่น ท่านั่ง วางนิ้วและเคาะแป้นเหย้าก้าวนิ้วจากแป้นเหย้า ไปเคาะแป้นพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลข และแป้นสัญลักษณ์ต่าง ๆ พัฒนาทักษะความเร็ว ความแม่นยำ วางศูนย์ตามแนวนอนและแนวตั้งพิมพ์งานบัญชรอย่างง่ายการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดมีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีดและสามารถพิมพ์ข้อความในรูปแบบต่าง ๆ ได้

 • ฟิสิกส์พื้นฐาน

  บทที่ 1 เวกเตอร์

  1. ปริมาณทางฟิสิกส์

  2. หน่วย ในระบบนานาชาติ

  3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์

  4. องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

  5. การคูณเวกเตอร์

  บทที่ 2. การเคลื่อนที่แนวตรง

  1. ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)

  2. สูตรการเคลื่อนที่( Formulas of Rectilinear )

  3. การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)

  4. กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)

  บทที่ 3. แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่

  1.การหาแรงลัพธ์

  2. การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง

  3. การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง

  4. การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่

  5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

  6. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1

  7. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2

  8. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3

  9. แรงเสียดทาน

  10. สมดุลของแรง

  11. สมดุลต่อการเคลื่อนที่(translationalequilibrium)

  12. สมดุลต่อการหมุน(rotational equilibrium)


 • Pre = test
  Unit 1 : Everyday lifee plumber bill
  - A dripping tap
  - The plumber bill
  Unit 2 : Animal
  - Animals
  - Dolphin
  Unit 3 : Advertisement
  - Four bedroom house for sale
  - One bedroom apartment for sale
  Unit 4 : Water
  - Water : The most precious thing on earth
  - Water pollution


 • ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

 • อะตอมและตารางธาตุ

  ธาตุและสารประกอบ

  ปฏิกิริยาเคมี

  ปิโตรเลียม

  สารชีวโมเลกุล

  พอลิเมอร์

 • ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดของซอฟแวร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ข้อมูลและสารระบบแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย การเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับแต่งระบบเบื้องต้น จัดการกับแผ่นบันทึกจัดการกับแฟ้มข้อมูลและสารระบบแฟ้มข้อมูล เข้าสู่ระบบเครือข่าย

  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท และความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เพื่อให้สามารถเกิดเจตคติที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน โดย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ได้

 • ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลบุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชนิดของซอฟแวร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ข้อมูลและสารระบบแฟ้มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย การเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับแต่งระบบเบื้องต้น จัดการกับแผ่นบันทึกจัดการกับแฟ้มข้อมูลและสารระบบแฟ้มข้อมูล เข้าสู่ระบบเครือข่าย

  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาท และความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เพื่อให้สามารถเกิดเจตคติที่ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน โดย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้อง และสร้างสรรค์ได้